مهندسی خلاقیت و تاثیر آن در کارآفرینی آینده کودکان و نوجوانان

مهندسی خلاقیت   و تاثیرآن در کارآفرینی آینده کودکان و نوجوانان برنامه نوآوری ، خلاقیت و کارآفرینی به کارآفرینان نوظهور کمک می کند تا ابتکارات مبتکرانه مبتنی بر فناوری و ابتکارات اجتماعی را توسعه دهند. با پیوند بنیانگذاران و تیم ها با مربیان و مشاوران از زمینه های مختلف نوپا و صنعتی و دسترسی به امکانات […]