این بسته با توجه به نتایج آخرین تحقیقات علمی و شیوه های نوین افزایش قدرت تفکر برای کودکان 8-6 سال طراحی شده است و دریچه ورود آن ها به دنیای رباتیک است.بسته ای که در آن همه ی قسمت رباتیک مفا هیمی قابل درک وبسیار ساده مطرح میشود.

در این بسته کودکان به سادگی و با جذابیت فوق اتعاده با قوانین فیزیکی و طبیعت روبه رو میشوند و آن ها را درک میکنند و همچنین با خلاقیت خود ده ها طرح مختلف را طراحی کرده و میسازند